مرکز آموزش علمی کاربردی ایدم

فناوری

حضور رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی در شبکه استانی سهند

در راستای ترغیب جوانان به مهارت آموزی و هم چنین فرهنگ سازی مهارت آموزی در بین خانواده ها دکتر قالیچی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی؛ همزمان با…

فرهنگی

حضور رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی در شبکه استانی سهند

در راستای ترغیب جوانان به مهارت آموزی و هم چنین فرهنگ سازی مهارت آموزی در بین خانواده ها دکتر قالیچی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی؛ همزمان با…